Mgr. Simona Benko

Psychologička
Som absolventkou osemročného gymnázia a psychológiu som vyštudovala na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre. Pracovala som ako psychológ v detskom domove a na referáte poradensko-psychologických služieb. Ešte počas štúdia som získala praktické skúsenosti v poradenstve v centre špeciálno-pedagogického poradenstva a praxovala som aj ako asistent pre deti s poruchami správania, ADHD, s mentálnym postihnutím v základnej škole.
Svoje vedomosti a zručnosti sa snažím pravidelne rozširovať štúdiom odbornej literatúry i absolvovaním rôznych vzdelávaní a školení, absolvovala som napr. vzdelávanie v poradenstve v oblasti náhradnej rodinnej starostlivosti, školenie v krízovej intervencii, vzdelávanie v kognitívno-behaviorálnych metódach pre detí s poruchami správania a s ADHD, vzdelávanie v oblasti poradenstva pri práci s klientom z dysfunkčnej rodiny, školenie bazálno-terapeutické techniky zamerané na prácu s deťmi s traumatickou minulosťou, základný scitlivovací tréning v problematike rodovo podmieneného a domáceho násilia na ženách a iné. Mám päťročné skúsenosti predovšetkým s poskytovaním psychologického poradenstva, podpory a pomoci dospelým a deťom z náhradného prostredia a zo sociálne znevýhodneného prostredia a to ambulantnou, ale aj terénnou formou. Vo svojej doterajšej praxi som sa venovala okrem iného aj organizácii letných táborov a realizácií preventívnych programov, tematických programov a skupinových aktivít pre deti vo veku od 4 do 18 rokov oblasti prevencie sociálno-patologických javov a v oblasti sebarozvíjania, rozvíjania komunikačných a sociálnych zručností.
Napĺňa ma práca, v ktorej môžem pomáhať najmä deťom, aby sa cítili spokojne a zdravo či už po psychickej alebo fyzickej stránke. K tomu však cesta bez aktívnej spolupráce rodičov či iných blízkych dieťaťu nevedie, preto je mojím cieľom pracovať s rodinou ako celkom.
Rada pomôžem aj Vám, dospelým, v hľadaní samých seba či v riešení Vašich ťažkostí.
Som tu pre Vás.