Mgr. Oľga Bajcurová

Sociálna pracovníčka
Vyštudovala som Vysokú školu zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave, odbor sociálna práca.
Pracovala som na miestnom Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny cez operačný program ľudské zdroje na pozícii terénneho sociálneho pracovníka na oddelení hmotnej núdze, náhradného výživného a štátnych sociálnych dávok, kde som si osvojila základné hodnoty terénnej sociálnej práce, prácu v prirodzenom prostredí klientov a využitie príslušných zákonov. V rámci úradu som prešla na oddelenie sociálno-právnej ochrany detí a sociálnej kurately na pozíciu sociálneho pracovníka v odbornom tíme pre náhradnú rodinnú starostlivosť, so zameraním na podporu, pomoc a poradenstvo rodinám, ktoré majú zverené dieťa v náhradnej osobnej starostlivosti alebo v pestúnskej starostlivosti. Absolvovala som rôzne vzdelávania, ako napr. Príprava na náhradnú rodinnú starostlivosť a následná podpora náhradných rodín, Posúdenie výchovných štýlov rodičov a komunikačných vzorcov v rodine, Posúdenie psychosociálnych funkcií rodiny vzhľadom ku kultúrnym a sociálnym špecifikám.
Svoje pôsobenie v sociálnej oblasti vidím pri práci s deťmi, či už v oblasti prevencie alebo poradenstva, avšak žiadna veková hranica pre mňa nie je problém. Budem nápomocná pri rôznych administratívnych úkonoch (návrhy, žiadosti, vyplnenie tlačív, a pod.), pri nácviku rodičovských a komunikačných zručnostiach, pri predchádzaní alebo zmierňovaní  prejavov patologického správania.