Mgr. Barbora Karadi

Špeciálny pedagóg

Absolvovala som Pedagogickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave - odbor logopédia. Pracovala som v ZŠ Hradná v Nových Zámkoch ako špeciálny pedagóg – logopéd, kde som sa venovala rozvíjaniu komunikačných a grafomotorických zručností detí v 0.ročníku. Bohaté skúsenosti v individuálnej terapii s deťmi predškolského a mladšieho školského veku s narušenou komunikačnou schopnosťou a poruchami učenia som získala v ZŠ O.Cabana Komjatice a v Katolíckej spojenej škole v Nových Zámkoch kde som pracovala ako školský logopéd.
V Centre sociálnej prevencie Andovce pracujem ako špeciálny pedagóg formou individuálnej intervencie v centre, v škole, prípadne v domácom prostredí so zameraním na všetky vekové skupiny detí (MŠ, ZŠ, SŠ).
Odborné zameranie:

  • rozvíjanie komunikačných zručností detí v predškolskom veku,
  • príprava predškolákov na vstup do Základnej školy,
  • podchytenie detí s problémami v učení,
  • rozvíjanie autonómnosti v príprave na vyučovanie,
  • rozvíjanie efektívnych spôsobov učenia sa
  • poradenstvo rodičom v oblasti vzdelávania ich detí.