Mgr. Ľudmila Kliská

Sociálna pracovníčka

Vyštudovala som odbor : Sociálna práca.
V sociálne oblasti aktívne pracujem od r. 1995.
Mám dlhoročnú  prax s výkonom sociálnej práce v štátnej správe, ako aj v miestnej samospráve a to v oblasti sociálno-právnej ochrany a sociálnej kurately. Moje skúsenosti súvisia  hlavne s realizáciou opatrení podľa zákona č. 305/2005 Z.z., zákona č. 36/2005 Z.z. a zákona č. 448/2008, Z.z. a s nimi súvisiacimi právnymi predpismi.
Prostredníctvom inštitútu Virgínie Satirovej som absolvovala vzdelávanie v oblasti „Práca s jednotlivcom, párom, a rodinou“, mám skúsenosti v problematike „Domáceho násilia a „Obchodovanie s ľuďmi“. Venujem  sa deťom a mládeži, kde vediem skupinové stretnutia, ako lektorka v oblasti  sociálnej prevencie. Spolupracovala som s akreditovaným subjektom, ako terénny pracovník pri realizácii projektov v spolupráci s ÚPSVaR. Aktívne sa venujem sociálnemu poradenstvu a komunitnej práci.
Absolvovala som akreditovaný kurz supervízie, ktorej sa venujem aktívne a vediem skupinové s individuálne supervízie pre pracovníkov  ÚPSVaR, ako aj pre pracovníkov  zariadení sociálnych služieb.